Tuesday, November 30, 2010

شهلا رفت...

شهلا رفت
شهلا را پای چوبه دار بردند و زیر پایش را خالی کردند! آنان که خود را انسان مینامند هم همچون جانوران درنده ای به نظاره نشستند. من نمیدانم، نمی فهمم این چه انسانیتی است، چه شرفی است، که با خون دردش را آرام می کنند. این چه کینه ایست که با ستاندن جان یک همنوع برطرف میشود
اصلا شده لحظه ای بیاندیشید که این انتقام بذر کینه در دل دیگران میکارد؟
بعد از اینهمه سال کاش به جای انتقام و نفرت، به من و جامعه ما درس انسانیت و گذشت میدادید!

No comments:

Post a Comment