Saturday, March 12, 2011

گفتاری پیرامون دیدار فرزندان میرحسین با پدرشان - قضیه مشکوک است

به نظر من این خبر غیر واقعی است
این قضیه سایت کلمه بسیار مشکوک است! طبق این خبر، نزدیک 1 هفته است فرزندان موسوی با پدر و مادر خود دیدار کرده اند، اما چرا باید الان و نزدیک 4شنبه سوری این خبر اعلام شود؟
به نظر شما این بازی حکومت برای سرد کردن برخی افراد برای شرکت در برنامه 3شنبه نیست؟ هوشیار باشیم
سایت کلمه سایت زیاد قابل اطمینانی نسیت، همونطور که در تفسیر خبر صدای آمریکا توسط جناب نوری زاده و سازگارا هم اشاره شد، افراد مختلف در این سایت خبر پست میکنند و به آن دسترسی دارند که 1کی از آنها وزارت اطلاعات است. گول این بازی های بچه گانه را نخوریم. من فکر میکنم نه تنها دختران ایشان با پدر و مادر خود دیدار نداشته اند، حتی حس میکنم دخترانشان بعد از آن بیانیه ای که دادند و رنجنامه ای که صادر کردند، دستگیر و تحت مراقبت امنیتی هستند و راهی برای مصاحبه یا صدور بیانیه ندارند!
در این بیانیه نوشته شده مجبور به سکوت بودیم، اما سکوت را دیگر جایز ندانستیم! به نظر شما چه شده که درست 2 روز مانده به 4شنبه سوری این سکوت شکسته شده است؟ آیا فرزندان این دو عزیز، زود تر از این نمیتوانستند سکوت خود را بشکنند؟
هوشیار باشیم و در دام این بازی های حکومت ضحاک نیافتیم
سه شنبه دوباره سبز خواهیم شد
به امید پیروزی

No comments:

Post a Comment