Thursday, October 15, 2009

ناجا: زنان و مردانِ رزمی کار مَحرم بودند

به نقل از صدای آمریکا

روزنامه اعتماد به نقل از ناجا می نويسد زنان و مردان رزمی کار، مَحرم بودند. اين روزنامه می نويسد به دنبال تاکيد ١٠ تن از نمايندگان پليس تهران اعلام کرد زنان و مردان رزمی کار ِ مراسم افتتاحيه نمايشگاه پليسمَحرم بودند. به نوشته اعتماد: در جلسه علنی سه شنبه ی گذشته مجلس ١٠ تن از اصولگرايان بهارستان در قالب تذکّری آيين نامه يی خطاب به محمد نجار، وزير کشور، اعلام کردند نمايش مختلط رزمی کاران زن و مرد در هفته نيروی انتظامی مغاير شرع و قانون است. شنبه ی پيش در مراسم افتتاحيه نمايشگاه پليس تهران رزمی کاران زن و مرد با پوشيدن لباس نيروی انتظامی حرکات مشترک نمايشی را انجام دادند که از سوی برخی نهادها و مقامات ايران مورد اعتراض قرار گرفت. اعتماد ادامه می دهد اما در تازه ترين خبری که از سوی مرکز اطلاع رسانی پليس در اين باره مطرح شده است، تأکيد شده که نمايشگاه پليس همچنان برپا است و تنها اقدامی که در واکنش به اعتراض ها صورت گرفته اين است که حرکات نمايشی زنان حذف شده است

http://www1.voanews.com/persian/news/iran/CurrentAffairs-2009-10-15-64348292.html

No comments:

Post a Comment