Tuesday, October 20, 2009

احتمال دستگیری رییس جمهور موسوی بیش از قبل شده است

گفت اند ۱۰۰ نماینده شکواییه ای را بر علیه رئس جمهور موسوی به دادستانی تحویل داده‌اند. دوستان به گوش باشند، اینان زنگ خطر است. اینها میخواهند با این کارها سناریویی بچینند که همه‌چیز قانونی به نظر آید و به اسم قانون میرحسین را دستگیر کنند. همانطور که قبلا هم گفته ایم در صورت دستگیری میرحسین یک لحظه هم صبر نخواهیم کرد ‌و به خیابانها خواهیم ریخت تا حکومت را از کرده خود پشیمان کنیم

No comments:

Post a Comment