Saturday, November 7, 2009

حکومت زانوی غم بغل کرده

16 آذر در راه است!
حکومت زانوی غم بغل کرده


از سالگرد 13 آبان همه عبور کردند. هم رهبران و مجریان کودتای 22 خرداد و هم مردم زخم دیده و رای به تارج رفته. حاکمیت هنوز از ضربه ای که روز 13 آبان خورد در سر گیجه بسر می برد. امواج واکنش ها نسبت به خشونت و جنایتی که در تهران و بسیاری از شهرهای کشور علیه مردم اعمال شد، چه درجامعه و چه در بدنه حاکمیت و حتی در درون حاکمیت کودتائی ادامه دارد. نه تنها ادامه دارد که در روزهای آینده تشدید نیز خواهد شد. هنوز خیلی از نهادها و چهره های مذهبی و سیاسی در بهت و حیرت اند از آنچه دیدند و شنیدند. کودتاچی ها هنوز از زیر ضربه 13 آبان برنخاسته، باید زانوی چه کنم با 16 آذر را بغل کنند. تازه بعد از 16 آذر دهه اول محرم می رسد و فرصت 10 روزه مردم برای فریاد "یاحسین- میرحسین". زمستان سر نیآمده، نوبت به راهپیمائی 22 بهمن می رسد و تازه، سالروز رفراندوم پایان سلطنت و استبداد و بنای جمهوری می رسد و بدنبال آن....این فرصت ها را سر باز ایستادن نیست.منبع : http://www.peiknet.com/


No comments:

Post a Comment