Monday, November 9, 2009

هادی جان به چه می اندیشی؟


هادی جان به چه می اندیشی؟ به لحظات سختی که در زندان بر تو گذشته؟ به انتقام؟ غم مخور هادی جان، دست در دست هم کودتاگران را پایین خواهیم کشید و تک تکشان را محاکمه خواهیم کرد

No comments:

Post a Comment