Tuesday, December 1, 2009

وقتی کیهان دم از "صوات" میزند!

روزنامه کیهان که پایگاه اصلی روزنامه نگاران کودتاگران است در یادداشتی به نقد "سواد" در اروپا پرداخته و مینویسد:اروپاي «خودبزرگ بين» كه خودش را معلم اخلاق و الگوي همه مي داند، در مورد همه قضاوت و براي همه تعيين تكليف مي كند، خودش به زور مي تواند بچه هايش را «سواددار» كند!
به اين ترتيب، در روزنامه «لوموند» به نقل از گزارش رسمي كميسيون شوراي اروپا مي خوانيم كه مثلا، در بين 15 ساله هاي اروپايي اقلا يك چهارمشان سواد درست و حسابي ندارند و درست نمي توانند بخوانند، در حالي كه كشورهاي اروپايي متعهد شده بودند كه تا سال 2010 اين كم سوادي را به زير 20 درصد برسانند! در واقع، بين سال هاي 2001 و 2006 گروه نوجواناني كه به زور مي توانند نوشته اي را كه جلويشان گذاشته شده «رمزيابي» كنند از 3/21 به 1/24 درصد رسيده، كه اين وسط سهم فرانسوي ها 7/21 درصد بوده كه اگرچه از متوسط اروپايي كمتر است، اما همچنان سير نزولي طي مي كند، چرا كه در خود فرانسه به 42 درصد افزايش پيدا كرده است! و اين در حالي است كه، كشوري مثل لهستان موفق شده تعداد بچه هاي بي سوادش را ظرف 6 سال به يك سوم برساند و آلمان به 5/11 درصد! البته، بهترين نتيجه را فنلاند دارد كه تعداد كم سوادهايش 8/4 درصد است! و بعد هم، ايرلند (1/12 درصد) و استوني (6/13 درصد). در مجموع، گزارش كميسيون مزبور نشان مي دهد كه اروپا با همه «اهن و تلپش» به لحاظ سواد خيلي زير اهدافي قرار دارد كه در «ليسبون» برايش تعيين كرده بود! "

این در حالی است که تابه حال تقلبی بودن مدرک دکترای"دکطر کرتان" و "دکطر دانشجو" آشکار شده است!
برخی بر این باورند که "دکتر ا.ن." هم در واقع "دکطر ا.ن." است. و برخی نیز میگویند برای ایشان دکتری گرفته شد چرا که خود در هنگام نوشتن پایان نامه خود استاندار اردبیل بوده است و دفاع از پایان نامه ایشان "غیابی" صورت گرفته است!

No comments:

Post a Comment