Saturday, December 19, 2009

شعارهایی برای محرم سبز

مرگ بر ستمگر ٫ یزید باشه یا رهبر /// حسین حسین شعار ماست ٬ آزادی انتظار ماست /// بسیجی یزیدی ٫ خشم ما رو ندیدی ///یزیدی حیا کن ٫ خلافت رو رها کن /// رهبر ی بداند ٬ بسیج اثر ندارد /// ما اهل کوفه نیستیم ٫ پول بگیریم بیایستیم /// یا ابوالفضل عباس ٫ یزید بهتراز اینهاست

No comments:

Post a Comment