Friday, December 18, 2009

ا.ن. در کپنهاگ

اگر گذاشت یک دم نخندیم، ا.ن. را میگویم، باز هم در کپنهاگ شاهکار زده. آخر انسان نما، زیبا، خوشگل، طرفدار محیط زیست، مگه مجبوری اون دهنت رو باز کنی اظهار وجود کنی‌؟

ا.ن. در کپنهاگ اعلام کرده که اگر جهان بینی پیامبران سرلوحهٔ زندگی‌ قرار گیرد تخریب محیط زیست متوقف میشود.

حق دارد، حق دارد، فکر می‌کنید قالیچهٔ پرندهٔ سلیمان چگونه بود؟ گاز سوز بود که آلودگی‌ کم تولید کند. موسی هم به فکر محیط زیست بود، رود نییل را شکافت تا دوستان کفش رو تمیز کنن. محمد هم به فکر محیط زیست بود، در روایت است ایشان با الاغ دوگانه سوز خود به غار حرا سفر میکرده است و نوع سوخت را بر گاز طبیعی‌ قرار میداده است (صحیفهٔ زور، ج. ۱)

حال باز هم بد بگویید از این ا.ن. گوگری مگوری. او در پس پرده چیزهایی را می‌بیند که من و تو نمی‌بینیم، همچون امام زمان!

No comments:

Post a Comment