Tuesday, December 29, 2009

اول شما را نادیده میگیرند، بعد به شما میخندند، پس از آن با شما مبارزه میکنند. آنگاه شما پیروز خواهید شد، گاندی

اول شما را نادیده میگیرند

بعد به شما میخندند

پس از آن با شما مبارزه میکنند


آنگاه شما پیروز خواهید شد


No comments:

Post a Comment